Search ConnexionsConnexions Library

Articles, Books, Documents, Periodicals, Audio-Visual


Title Index

Author Index

Subject Index

Chronological Index

Spotlight: Most Popular

Format Index

Dewey Index

Library of Congress Index

Connexipedia

Connexipedia Subject Index

Groups & Websites

Alphabetical Index

Subject Index

Progressive Media

SOURCES: Media Spokespeople

Top Pages

Popular Subject Index Pages

Donate

paypal

Connexions
- SluÅŸby pre zdieäŸanie informĂ¡ciĂ­


Connexions (ĂșplnĂœ nĂ¡zov Connexions - SluÅŸby pre zdieäŸanie informĂ¡ciĂ­) je ĂșstrednĂ¡ online kniÅŸnica a archĂ­v kanadskĂ©ho hnutia za sociĂ¡lnu zmenu. Tento neziskovĂœ projekt tieÅŸ udrÅŸiava rozsiahly zoznam kanadskĂœch a medzinĂ¡rodnĂœch zdruÅŸenĂ­ a mimovlĂ¡dnych organizĂ¡ciĂ­.

TĂ¡to organizĂ¡cia bola zaloÅŸenĂ¡ v roku 1975 ako nĂ¡rodnĂ© centrum vĂœmeny informĂ¡ciĂ­ pre lokĂ¡lnych aktivistov zaoberajĂșcich sa problĂ©mami mestskej a vidieckej chudoby. Tento projekt sa pĂŽvodne volal KanadskĂ© sluÅŸby pre zdieäŸanie informĂ¡ciĂ­. NĂ¡zov sa zmenil na Connexions (Kontakty, Spojenia) v roku 1978, aby jasnejÅ¡ie naznaäoval aktĂ­vne orientovanĂœ cieäŸ projektu - spĂ¡jaÅ„ aktivistov z rĂŽznych lokalĂ­t, zdieäŸaÅ„ informĂ¡cie, nĂ¡pady a problematiku. Rozsah projektu sa rozÅ¡Ă­ril a zahrnul aj prĂ¡va pĂŽvodnĂœch obyvateäŸov, rozvoj krajĂ­n tretieho sveta, zlepÅ¡enie postavenia ÅŸien v spoloänosti, mier, äŸudskĂ© prĂ¡va, a inĂș problematiku. Projekt Å¡Ă­ril informĂ¡cie prostrednĂ­ctvom webstrĂ¡nky vo forme vestnĂ­ka, Connexions Digest, ktorĂ¡ prijĂ­mala dokumenty a materiĂ¡ly od älenov z celej krajiny a usporiadala ich do zoznamu zoradenĂ©ho podäŸa predmetu.

Poäas prvĂœch dvoch desaÅ„roäĂ­ svojej existencie organizĂ¡cia Connexions fungovala prostrednĂ­ctvom tlaäenĂœch materiĂ¡lov a za toto obdobie publikovala viac ako 4000 abstraktov sumarizujĂșcich obsah dokumentov, älĂ¡nkov, sprĂ¡v a knĂ­h, ako aj profily organizĂ¡ciĂ­ a projektov. Stala sa tak käŸĂșäovĂœm zdrojom a spojivom pre kanadskĂœch aktivistov a vĂœskumnĂ­kov zaoberajĂșcich sa problematikou sociĂ¡lnej spravodlivosti .

V 80-tych a 90-tych rokoch organizĂ¡cia vydĂ¡vala roäenku The Connexions Annual, rozÅ¡Ă­renĂœ zdroj sociĂ¡lnych a environmentĂ¡lnych alternatĂ­v. Tieto roäenky zdruÅŸovali älĂ¡nky poskytujĂșce prehäŸad o hnutiach za sociĂ¡lnu zmenu, äeliacich sĂșäasnej problematike. TaktieÅŸ poskytovali zoznamy informaänĂœch zdrojov a rozsiahle adresĂ¡re a profily lokĂ¡lnych skupĂ­n snaÅŸiacich sa o zmenu. PoslednĂ© tlaäenĂ© vydanie roäenky sa objavilo v roku 1994.

V polovici 90-tych rokov preÅ¡la Connexions online a systematicky pridĂ¡vala do svojej online kniÅŸnice novĂ© kanadskĂ© aj medzinĂ¡rodnĂ© zdroje. ZĂ¡roveň pokraäovala v uskutoäÅˆovanĂ­ programu digitalizĂ¡cie stĂ¡le rastĂșcej zbierky tlaäenĂœch dokumentov. Connexions Online – [www.connexions.org] – mĂ¡ v sĂșäasnosti online kniÅŸnicu obsahujĂșcu viac ako 10,000 dokumentov tĂœkajĂșcich sa äŸudskĂœch prĂ¡v, obäianskych slobĂŽd, sociĂ¡lnej spravodlivosti, ekonomickĂœch alternatĂ­v, demokratizĂ¡cie, problematiky prĂ¡v ÅŸien, gayov, lesbiäiek a bisexuĂ¡lov, prĂ¡v pĂŽvodnĂœch obyvateäŸov Kanady a SpojenĂœch Å¡tĂ¡tov, alternatĂ­vnych ÅŸivotnĂœch Å¡tĂœlov a enviromentĂ¡lnej problematiky. VĂ€äÅ¡ina älĂ¡nkov je v angliätine, ale äoraz viac älĂ¡nkov ako aj poloÅŸiek menu a predmetovĂœch hesiel sa prekladĂ¡ do inĂœch jazykov, ako napr. francĂșzÅ¡tiny, Å¡panieläiny, nemäiny, portugaläiny a poäŸÅ¡tiny.

KniÅŸnica organizĂ¡cie Connexions je jeden z najvĂ€äÅ¡Ă­ch, ak nie najvĂ€äÅ¡Ă­ existujĂșci, älovekom indexovanĂœ archĂ­v dokumentov tĂœkajĂșcich sa sociĂ¡lnej zmeny. Connexions pouÅŸĂ­va na predmetovĂ© zatrieäovanie systĂ©m Kongresovej kniÅŸnice , Deweyho desatinnĂș sĂșstavu ako aj Å¡peciĂ¡lne navrhnutĂș databĂ¡zu s riadenĂœm slovnĂ­kom, ktorĂ¡ obsahuje viac ako 20 000 predmetovĂœch hesiel a ktorĂ¡ bola vyvinutĂ¡ organizĂ¡ciou Connexions v spoluprĂ¡ci so SOURCES (Zdroje), kanadskĂœm adresĂ¡rom expertov a hovorcov. Connexions spolupracovala so Sources od roku 1993, keä vydavateäŸ organizĂ¡cie Sources, Barrie Zwicker, mediĂ¡lny kritik a mierovĂœ aktivista, poÅŸiadal koordinĂ¡tora organizĂ¡cie Connexions, Ulliho Diemera, aby viedol spoloänĂœ projekt vĂœvoja online adresĂ¡ra kanadskĂœch spolkov.

The Connexions Directory of Associations (AdresĂ¡r spolkov organizĂ¡cie Connexions), samostatnĂœ zdroj, ktorĂœ je tieÅŸ dostupnĂœ na strĂ¡nke Connexions, v sĂșäasnosti obsahuje zoznam viac ako 5000 organizĂ¡ciĂ­ zaradenĂœch pod viac ako 20000 tĂ©mami.

Connexions tieÅŸ udrÅŸiava kalendĂ¡r, ktorĂœ je najobsiahlejÅ¡Ă­m kanadskĂœm zoznamom udalostĂ­ tĂœkajĂșcich sa sociĂ¡lnej zmeny.

Connexions vytvĂ¡ra rozsiahlu zbierku materiĂ¡lov o Izraeli a PalestĂ­ne. TĂ¡to zbierka poskytuje zdroje informĂ¡ciĂ­ pre ‾tĂœch, äo veria, ÅŸe rieÅ¡enie konfliktu je moÅŸnĂ© len na zĂ¡klade spravodlivosti, rovnosti, reÅ¡pektovanĂ­ äŸudskĂœch prĂ¡v, vzĂ¡jomnom uznanĂ­ a ukonäenĂ­ izraelskej okupĂ¡cie palestĂ­nskych ĂșzemĂ­.“

Connexions udrÅŸiava aj äalÅ¡ie Å¡pecializovanĂ© zbierky, ako naprĂ­klad vĂœber politickĂœch manifestov od roku 1649 po sĂșäasnosÅ„.

Connexions uchovĂ¡va ĂșplnĂœ archĂ­v liberĂ¡lno-socialistickĂ©ho spravodajcu The Red Menace (äŒervenĂ¡ hrozba), ktorĂœ bol publikovanĂœ v rokoch 1976-80 stranou Libertarian Socialist Collective (LiberĂ¡lno-socialistickĂ¡ kolektĂ­va). TieÅŸ uchovĂ¡va äiastoänĂœ archĂ­v progresĂ­vnych komunitnĂœch novĂ­n Seven News (Sedem sprĂ¡v), ktorĂ© boli zaloÅŸenĂ© komunitnĂœmi aktivistami vo vĂœchodnom Toronte.


PolitickĂ¡ orientĂ¡cia

Connexions definuje svoju politickĂș orientĂ¡ciu ako äŸavicovĂœ pluralizmus, to znamenĂ¡, ÅŸe zahŕňa celĂ© spektrum nĂ¡zorov progresĂ­vnej strany politickĂ©ho spektra. V prehäŸade pravidiel strĂ¡nky autori hovoria: ‾naÅ¡e zaujatie sa prejavuje v tom, ktorĂ© prĂ¡ce sa rozhodneme zaradiÅ„ do Connexions, ale v rĂ¡mci naÅ¡ich pravidiel sa snaÅŸĂ­me zahrnĂșÅ„ materiĂ¡l obsahujĂșci rĂŽzne uhly pohäŸadu a nĂ¡vrhy rozmanitĂœch cieäŸov a stratĂ©giĂ­. SnaÅŸĂ­me sa priniesÅ„ äitateäŸom neutrĂ¡lne zhrnutia älĂ¡nkov, ktorĂ© sumarizujeme, aby si äitatelia o nich mohli vytvoriÅ„ vlastnĂœ Ășsudok.“ Connexions uvĂ¡dza vÅ¡eobecnĂ© zĂ¡sady, ktorĂœmi sa riadi pri vĂœbere materiĂ¡lov zaradenĂœch do svojej kniÅŸnice. PodäŸa jednĂ©ho z pravidiel sa neprijĂ­majĂș älĂ¡nky napĂ­sanĂ© z Leninistickej, Trockistickej alebo postmodernistickej perspektĂ­vy. Medzi zĂ¡sady organizĂ¡cie Connexions patrĂ­ oddanosÅ„ obäianskym slobodĂ¡m, äŸudskĂœm prĂ¡vam, slobodnĂ©mu prejavu, slobode tlaäe, sekularizmu a demokratickĂœm zĂ¡sadĂ¡m. Connexions sa stavia proti cenzĂșre a vÅ¡etkĂœm formĂ¡m diskriminĂ¡cie a Ăștlaku na zĂ¡klade pohlavia, sexuĂ¡lnej orientĂ¡cie, etnickej prĂ­sluÅ¡nosti alebo rasy.


MedzinĂ¡rodnĂœ program pre stĂ¡ÅŸistov

Connexions vedie program stĂ¡ÅŸĂ­ v oblasti sociĂ¡lnej spravodlivosti, ktorĂœ lĂ¡ka stĂ¡ÅŸistov a dobrovoäŸnĂ­kov z mnohĂœch krajĂ­n ako aj z celej Kanady. StĂ¡ÅŸisti pracujĂș na vĂœvoji elektronickĂ©ho archĂ­vu, skenujĂș dokumenty a obrĂ¡zky, pĂ­Å¡u popisky a pomĂ¡hajĂș v oblasti marketingu. Connexions pracuje na preklade häŸadanĂœch vĂœrazov svojho riadenĂ©ho slovnĂ­ka do francĂșzÅ¡tiny, Å¡panieläiny, nemäiny a inĂœch jazykov a häŸadĂ¡ äalÅ¡Ă­ch dobrovoäŸnĂ­kov na pomoc s tĂœmto projektom.


SĂ­dlo

HlavnĂ© sĂ­dlo Connexions sa nachĂ¡dza v centre Toronta v Kanade.


äŽalÅ¡ie informaänĂ© zdroje (v angliätine)

MediĂ¡lny profil Connexions

Rozhovor s koordinĂ¡torom Connexions, Ulli Diemerom

TeolĂłgia organizĂ¡cie Connexions A Theology of Connexions


Externé odkazy

Connexions Online (webovĂ¡ strĂ¡nka organizĂ¡cie)

KniÅŸnica Connexions

KalendĂ¡r Connexions

ArchĂ­v Red Menace

ArchĂ­v Seven News

Sources (webovĂ¡ strĂ¡nka organizĂ¡cie Zdroje)Contact: Call Connexions at 416-964-5735 or use the contact form.