Search ConnexionsConnexions Library

Articles, Books, Documents, Periodicals, Audio-Visual


Title Index

Author Index

Subject Index

Chronological Index

Spotlight: Most Popular

Format Index

Dewey Index

Library of Congress Index

Español

Français

Deutsch

Connexipedia

Connexipedia Subject Index

Groups & Websites

Alphabetical Index

Subject Index

Progressive Media

SOURCES: Media Spokespeople

Top Pages

Popular Subject Index Pages

Donate

paypal

Connexions Informacijas Apmainas Pakalpojumi

[No: Wikipedia, bezmaksas enciklopedijas ]


Connexions (pilns nosaukums: Connexions Informacijas Apmainas Pakalpojumi (Connexions Information Sharing Services) ir centrala tiešsaistes biblioteka un arhivs, kas apkalpo Kanadas iniciativas par izmainam sabiedriba. Šis bezpelnas projekts uztur ari izsmelošu Kanadas asociaciju un NVS raditaju.

Šis projekts, kas tika aizsakts 1975. gada ka nacionals informacijas akumulacijas un apmainas centrs neformaliem sabiedribas aktivistiem, kas stradaja pie pilsetas un lauku nabadzibas problemu risinajuma, sakotneji saucas Kanadas Informacijas apmainas dienests. Projekta merkis paredzeja bija konkretu ricibu – nodrošinat neformalu sabiedrisko aktivistu savstarpejo komunikaciju, ka ari pieeju informacijai, idejam un problemam, tapec 1978. g. ta nosaukums tika mainits, lai precizak definetu šo merki un kopš ta laika projekts saucas Connexions. Projekta kompetences sfera tika paplašinata, lai taja butu iespejams ieklaut pirmiedzivotaju tiesibu, trešas pasaules attistibas, sieviešu iespeju, miera, cilvektiesibu un citas problemas. Informacijas izplatišanai projekts izmantoja informativa biletena tipa izdevumu Connexions Digest, kura projekta dalibnieki no visas valsts iesutija dokumentus un materialus, kas apstradati un saisinati, veidojot isus parskatus, ko papildinaja priekšmetu raditajs.

Divas pirmajas savas eksistences desmitgades Connexions pastaveja tradicionala drukata medija forma, publicejot vairak neka 4000 kopsavilkumus, kuros koncentreta forma tika atreferets dokumentu, rakstu, zinojumu un gramatu saturs, ka ari sniegti isi apraksti par organizacijam un projektiem. Tadejadi šis projekts kluva par vienu no svarigakajiem informativajiem un komunikativajiem resursiem, lujot nodrošinat sociala taisniguma jautajumos ieinteresetu Kanadas aktivistu un petnieku sadarbibu.

20. gs. 80. un 90. gados projekta ietvaros tika publicets The Connexions Annual, plašas cirkulacijas almanahs, kas aplukoja socialas un vides alternativas. Connexions Annuals tika ieklauti gan raksti, kas sniedza parskatu par aktualam problemam, ar ko saskaras kustiba par izmainam sabiedriba, gan resursu saraksti un izsmeloši raditaji, kuros tika uzskaititas un isi raksturotas neformalas grupas, kas darbojas šaja lauka. Pedejais drukatais Connexions Annual izdevums iznaca 1994. gada.

20. gs. 90. gadu vidu Connexions pargaja uz darbibu tiešsaiste, sistematiski pievienojot jaunus resursus savai tiešsaistes bibliotekai un vienlaikus turpinot digitalizet nemitigi pieaugošo drukato resursu kolekciju. Tagad Connexions Online – www.connexions.org – uztur tiešsaistes biblioteku, kura ieklauti vairak neka 10 000 dokumenti, kas skar cilvektiesibas, socialo taisnigumu, ekonomiskas alternativas, demokratizaciju, sieviešu problemas, geju, lesbiešu un biseksualu tiesibas, pirmo tautu (Kanadas indianu) un pirmiedzivotaju problemas, alternativa dzivesveida un vides problemas.

Connexions biblioteka ir viens no lielakajiem, ja ne vislielakais pastavošais manuali indeksetais arhivs, kura apkopoti dokumenti par izmainam sabiedriba. Connexions izmanto ASV Kongresa bibliotekas un Djuija decimalo klasifikaciju, ko turklat vel papildina speciala kontroleta leksikas datu baze, kura ieklautas vairak neka 20 000 priekšmetu rubriku pozicijas. Šo datubazi izveidoja Connexions sadarbiba ar Kanadas ekspertu un runaspersonu direktoriju SOURCES. Ar direktoriju Sources Connexions sadarbojas kopš 1993, kad Sources izdevejs Barrie Zwicker, mediju kritikis un aktivs cinitajs par mieru, griezas pie Connexions koordinatora Ulli Diemer ar lugumu vadit kopigu projektu, lai izveidotu Kanadas asociaciju tiešsaistes direktoriju.

Tagad Connexions Directory of Associations, t. i. atseviška resursu grupa, kas ari pieejama Connexions vietne, uzskaititas vairak neka 5000 organizacijas, kas indeksetas saskana ar vairak neka 20 000 temam. Connexions uztur ari Connexions Calendar, Kanadas izsmelošako sarakstu, kura uzskaititi visi pasakumi, kas saistas ar izmainam sabiedriba.

Connexions apkopo materialus par Izraelu un Palestinu, veidojot izsmelošu kompilaciju, kas kalpo ka informativi resursi „tiem, kas ir parliecinati, ka šo konfliktu bus iespejams atrisinat tikai tada gadijuma, ja tiks ieverots taisnigums, vienlidziba, cilvektiesibas, abas puses atzis viena otras suverenitati, un pienaks gals Izraelas okupacijai palestiniešu teritorijas.

Connexions uztur ari citas specializetas kolekcijas, tostarp sakot no 1776. gada lidz musdienam izdotu politisko manifestu izlasi.

Connexions nodrošina informativos pakalpojumus pilnam arhivam, kura ieklauts socialistu libertarianu informativais izdevums to laika posma no 1976. g. lidz 1980. g. publiceja Socialistu libertarianu apvieniba (Libertarian Socialist Collective) The Red Menace, ka arinepilnam arhivam, kura ieklauts vieteja meroga laikraksts – to dibinaja sabiedribas aktivisti, kas bija saistiti ar Džonu Sjuelu (John Sewell), Toronto aldermani un velak progresivi noskanotu meru Seven News.


Politiska orientacija

Savu politisko orientaciju Connexions define ka kreisa sparna pluralismu, proti, pielauj visdažadako uzskatu ieklaušanu politiska spektra progresivaja sektora. Autoriem paredzetas vadlinijas ir uzsverts, ka: „Connexions ieklaušanai domatu konkretu darbu izvele atspogulo musu aizspriedumus, tacu izveles vadlinijas mudina ieklaut šaja kolekcija materialus, kuros pausti atškirigi uzskati un formuleti visdažadakie merki un strategijas. Veidojot noteiktu darbu kopsavilkumus, mes cenšamies sniegt lasitajiem neitralu rezumejumu un laujam viniem izdarit pašiem savus secinajumus. Tomer Connexions nosaka visparejus principus, pec kuriem vajadzetu vadities, pienemot lemumu, kadi materiali ieklaujami Connexions biblioteka. Taja parasti netiek ieklauti dokumenti, kas rakstiti no Lenina piekriteju, trockistu vai postmodernistu perspektivas. Connexions doktrina prasa nešaubigi iestaties par pilsoniskajam brivibam, cilvektiesibam, runas un preses brivibu, sekularismu un demokratijas principiem. Connexions deklare, ka noraida cenzuru un jebkuras diskriminacijas un apspiešanas formas, kas pamatojas uz dzimumu, seksualo orientaciju, etnisko piederibu vai rasi.


Connexions teologija

Connexions ir sekulars projekts, kas nav tieši saistits ar kadu noteiktu religiju, tacu sabiedriski aktivam personam, kas sadarbojas ar baznicu, ir bijusi svariga loma projekta dibinašana un turpmakaja attistiba, turklat pirmajos projekta eksistences gados par ta finansejumu gadaja baznicas Kanada un arzemes, tostarp Kanadas uniatu baznica, Kanadas anglikanu baznica, Kanadas prezbiterianu baznica, dažadas Romas katolu diocezes un religiskas organizacijas, ka ari Vispasaules baznicu padome. Connexions veikums iedvesmoja vairakas ar Kanadas teologiskas refleksijas projektu saistitas personas, kas publiceja teologiska rakstura pardomas par Connexions nozimi, nosaucot šo darbu A Theology of Connexions („Connexions teologija) un izplatot to visas pasaules baznicas. Darba ir teikts, ka Connexions ir savdabigas krustceles, tikšanas vieta jeb vieta, kur tiek stastiti dažadi stasti. Connexions lapa ir dzirdamas nevarigo un ekspluateto balsis, invalidu, cietumnieku, bezdarbnieku, nepilna laika stradnieku, nabaga laužu kvartalu iemitnieku, nabadzigo, psihiski slimo, Trešas pasaules tautu parstavju, imigrantu, stradnieku, veco laužu, sieviešu, pirmiedzivotaju u. c. balsis. Connexions apzinas, ka stasti, ko var pavestit nabadzigie un apspiestie, butiski atškiras no vidusmera kultura portreteto tipisko kanadiešu stastiem.


Starptautiska stažešanas programma

Connexions ir izveidota sociala taisniguma stažešanas programmu, kas piesaista stažierus un brivpratigos no visas Kanadas, ka ari no daudzam citam valstim. Stažieri strada pie elektroniska arhiva pilnveidošanas, skene dokumentus un attelus, raksta aprakstus un nodarbojas ar marketinga jautajumiem. Šobrid Connexions turpina tulkot kontroletas leksikas meklešanas terminus francu, spanu un vacu valodas, un mekle brivpratigos, kas varetu palidzet veikt šo uzdevumu.


Atrašanas vieta

Connexions birojs atrodas Toronto centra netalu no Kensingtonas tirgus.


Ieteicama literatura un lidzigi resursi

Connexions media profile
Interview with Connexions Co-ordinator Ulli Diemer
A Theology of Connexions


Arejas saites

Connexions Online
Connexions Library
Connexions Calendar
Red Menace archive
Seven News archive
Sources

 


No Vikipedijas 2008. gada 18. novembri


Atrodams ari: Arabic
Atrodams ari: Chinese
Atrodams ari: Danish
Atrodams ari: Dutch
Atrodams ari: English
Atrodams ari: español
Atrodams ari: Farsi
Atrodams ari: français
Atrodams ari: German
Atrodams ari: Italian
Atrodams ari: Japanese
Atrodams ari: Korean.
Atrodams ari: Polish
Atrodams ari: Portuguese
Atrodams ari: Swedish


Mes augstu vertejam Jusu palidzibu, ja esat ar mieru uzlabot un paplašinat Connixipedia rakstus un izlabot kludas. Connexipedia nav viki: Ja velaties dot savu ieguldijumu, ludzu, sazinieties ar Connexions, izmantojot adresi email
Atskaitot speciali noraditus gadijumus, Connexipedia rakstus nodrošina Creative Commons Attribution - Non-commercial - No Derivative Works 2.5 Canada License Ja Jums nepieciešama plašaka informacija, sazinieties ar Contact Connexions


Connexions
Tel: 416-964-5735
e-pasts:www.connexions.org
Contact